Değerlendirme Politikamız

 

STARTUP BURADA PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA PLATFORMU
DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1 - Bu Politika’nın amacı, Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu İşleticisi İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (bundan sonra İnfo Yatırım olarak anılacaktır) ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Politika İnfo Yatırım’ın merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde uygulanır. 

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği İnfo Yatırım Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Kamuoyuna, Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak duyurulmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – Politika kapsamında yer alan tanımlar şu şekildedir.

 • Girişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
 • Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,
 • Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
 • Kampanya Sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
 • Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
 • Kitle Fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 • Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi formu): Projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
 • Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
 • Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
 • Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 • Platform: Startup Burada Kitle Fonlama Platformu
 • Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
 • Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,
 • Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
 • Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,
 • Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve İnfo Yatırım yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,
 • Proje Danışmanı: Platform’a başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutan ve Bilgi Formu’nu Yatırım Komitesi’ne sunulmaya hazır hale getirilmesi için Proje Danışmanlığı veren Girişimci veya Girişim Şirketine İnfo Yatırım tarafından gerek görülmesi halinde atanan kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİRİŞİMCİ ve/veya GİRİŞİM ŞİRKETİNE DAİR HÜKÜMLER

Değerlendirilmeye Alınacak Projeler

Madde 5 – Platform’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyeti yürütmek için kaynak ihtiyacı olan iş fikirleri değerlendirmeye alınır.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Madde 6 – Başvurularda paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğu kabul edilir. Gerekli durumlarda verilen bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir.

 

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Madde 7 – Platform’a başvuran Girişimci veya Girişim Şirketi’ne İnfo Yatırım gerek görmesi halinde derhal bir Proje Danışmanı atanır. Proje Danışmanı’nın İnfo Yatırım tarafından öngörülen maliyeti Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından karşılanır. İnfo Yatırım tarafından gerek görülmesi halinde Girişimci veya Girişim Şirketi’nin başvuru konusu ile ilgili bağımsız denetim, inceleme, değerleme veya danışmanlık için gerekli hizmetler de Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından alınacaktır. 

 

Madde 8 - İlk değerlendirme bu aşamada yapılır ve Madde 5’te belirtilen duruma uygun olmayan başvurular bu aşamada reddedilir. Bu durum gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile başvuru sahibine bildirilir.

 

Madde 9 - Ön onayı geçen başvuru sahipleri Proje Danışmanı’nın yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar.

 

 

Başvuru ve Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 10 - Girişimci veya Girişim Şirketi çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

 

 • Girişiminin Sektörü
 • Girişiminin Kategorisi
 • Ürün veya Hizmetlerinin hitap ettiği bölge (Ulusal/Global)
 • Müşteri sayısı
 • Son bir yıl içerisinde düzenlediği fatura toplamı
 • Girişimciyi ve/veya ekibini tanıtıcı bilgiler,
 • Girişimini ve/veya Girişim Şirketini tanıtıcı bilgiler,
 • Resmi olmayan proje ortakları ve/veya hissedarına ait bilgiler,
 • Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin web sitesi
 • Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları
 • Girişimini anlatan fotoğraf, video, çizim ve metinler,
 • Mevcut Durum Raporu
 • SWOT Analizi
 • Aldığı devlet destekleri
 • Aldığı Yatırımlar
 • Beş yıllık İş Planı
 • Fizibilite Raporu
 • Pazar Analizi
 • Rakip Analizi,
 • Beş Yıllık İşletme Bütçesi
 • Beş Yıllık Yatırım Bütçesi
 • Finansal Tablolar (Geçmiş Gerçekleşen ve 5 yıllık Tahminleri içeren)
 • Girişim Şirketi kurulmuş durumda ise sermaye ve ortaklık yapısı
 • Kampanya kapsamında satmak istediği hisse miktarı ve pay bedelleri
 • Nitelikli Yatırımcı için ayrılan pay miktarı (5.000.000 TL’nin üzerindeki fon talepleri için min. %5)
 • Finansal Kaynak Talep Tutarı (Fonlama Tutarı)
 • Girişimci veya Girişim Şirketi ortakları ve kilit çalışanları tarafından işe belirli bir süre devam etmeye ilişkin taahhütnameler (gerekli olması halinde temin edilecek ve Bilgi Formu’nda belirtilecektir.)

 

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Madde 11 – Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından Madde 10’da verilen bilgi ve belgeler Platform tarafından başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Proje Danışmanı ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur.

 

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Madde 12 – Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yatırım Komitesi üyeleri ile İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

 

Madde 13 – Yatırım Komitesi en az üç üyeden oluşur.

 

Madde 14 – Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

 

Madde 15 – Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişilerden seçilir.

 

Madde 16 – Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) 6‘ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

 

Madde 17 – Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) gereğince 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansına sahip kişilerden seçilir.

 

Madde 18 - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nde (lll – 35/A.2) belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde İnfo Yatırım Yönetim Kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul’a iletir.

 

Madde 19 - Yatırım Komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi İnfo Yatırım tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Kurul’a bildirilir.

 

Madde 20 - Yatırım Komitesi’nin Bilgi Formu’nu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

 

Madde 21 - Yatırım Komitesi Üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları Proje’lere veya Girişim Şirketleri’ne ait Kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

 

Madde 22 - Yatırım Komitesi üyelerinden herhangi birinin bir Girişim Şirketi’nin veya Proje’nin Kampanyası’nın Platform’da yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili Girişim Şirketi’nin veya Proje’nin Kampanya sayfasında açıklama yapılır.

 

Madde 23 - Yatırım Komitesi üyeleri Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) kapsamındaki faaliyetleri karşılığında Girişim Şirketleri’nden veya Girişimci’lerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri Kampanya’lara fon sağlayamazlar.

 

Madde 24 – Yatırım Komitesi üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya bir araya gelerek toplantı yapabilir.

 

Madde 25 – Yatırım Komitesi üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

 

Madde 26 – Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde Girişimci veya Girişim Şirketi yetkilileri ile yüz yüze görüşür.

 

Madde 27 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için Proje Danışmanı vasıtası ile yahut doğrudan ek bilgi ve belge talep edebilir.

 

 

 

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Madde 28 – Yatırım Komitesi öncelikle başvuruların ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar.

 

Madde 29 - Değerlendirmede objektif kriterlere göre Proje Danışmanı tarafından raporlanan Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır.

 

Madde 30 – Değerlendirme yaparken Girişim Şirketi’ne dönüşme potansiyeli taşıyan Teknoloji Faaliyeti ve/veya bir Üretim Faaliyeti olmasına ve özellikle inovasyon içermesini dikkate alır.

 

Madde 31 – Söz konusu Girişim’e yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik empati kurar.

 

Madde 32 – Yatırımcıları korumaya yönelik olarak olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu Bilgi Formu’nda belirtir.

 

Madde 33 – Başvurunun onaylanması durumunda kaynak sağlanan Proje’nin ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesine özen gösterir.

 

Madde 34 – Ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerinin Kampanya süreçlerine dahil edilmesine özen gösterir.

 

Madde 35 – İş fikrinin evrensel kurallara uygun olarak din, dil, ırk ve etnik kimlik gözetmeyen bir durumda olmasına dikkat eder.

 

Madde 36 – İstihdam yaratacak iş fikirlerinin gerçekleşmesinde özen gösterir.

 

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü

Madde 37 – Yatırım Komitesi’nin üye tam sayısının çoğunluğu ile Bilgi Formu’nu Kabul etmesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Proje Danışmanı tarafından Platform’un ilgili  birimlerine iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınma tarihi belirlenir ve duyurusu yapılır. Yayınlama tarihi geldiğinde de başvuru yayına alınır.

 

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Madde 38 – Yatırım Komitesi’nin üye tam sayısının çoğunluğu ile Bilgi Formu’nu Kabul etmemesi halinde başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte Yatırım Komitesi kararı başvuru sahibine Proje Danışmanı tarafından bildirilir.

 

Fikri Haklar Hususu

Madde 39 – Platform ’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda bulunan tüm bilgi ve belgelerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya derhal işlemler iptal edilir. Fikri ve sınai hakların Girişimci ve/veya Girişim Şirketi nezdinde olmaması halinde; doğacak zararların tamamının Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından karşılanacağına ilişkin olarak Platform’a yapılacak başvurularda tahhhütname alınacaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 40 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda İnfo Yatırım tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 41 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi İnfo Yatırım yönetim kuruluna aittir.

 

Yürütme

 

Madde 42 - Bu Politika hükümleri İnfo Yatırım tarafından yürütülür.

 

Yürürlük 

 

Madde 43 - İşbu Politika hükümleri Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu’nun dahilinde bulunduğu İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Yönetim Kurulunun __/__/___ tarihli,__/__ sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

E-postanızı bırakın, yeni fırsatlardan ilk sizin haberiniz olsun!