Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Startup Burada Üyelik Sözleşmesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşme’nin Tarafları:

İşbu Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu Üye Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Saray Mahallesi, CESSAS PLAZA, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. NO:4 D:2.BLOK KAT:7, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra İnfo Yatırım olarak anılacaktır) ile;

Diğer tarafta Platform Kullanım Koşullarına ilişkin işbu Sözleşmeyi onaylayan ve İnfo Yatırım’ın sahibi olduğu Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu Kullanıcısı (bundan sonra Üye olarak anılacaktır) ________________________ adresinde mukim TCKN/VKN _______________nolu ______________ arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’de Üye ve İnfo Yatırım ayrı ayrı “taraf” ve birlikte “taraflar” olarak anılabilecektir. “İşbu Sözleşme’de Üye ve İnfo Yatırım ayrı ayrı “taraf” ve birlikte “taraflar” olarak anılabilecektir.

2. Tanımlar

Borsa : 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,

Bilgi Formu : Proje‘nin veya Girişim Şirketi’nin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla Kampanya Sayfası’nda ilan edilen ve standartları Kurul’ca belirlenen formu,

Emanet yetkilisi : Platform aracılığıyla toplanan fonu, Girişim Şirketi’ne aktarılana veya yatırımcılara (Üye) iade edilene kadar Tebliğ’deki hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcılarını,

Girişimci : Proje’sine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,

Girişim Şirketi : Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,

Halka açık ortaklık : 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan ortaklığı,

Kampanya : Bir Girişim Şirketi’nin veya Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin Platform üzerinden kamuya duyurulmasını,

Kampanya sayfası : Bir Girişim Şirketi’ne veya Proje’ye ilişkin olarak Platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,

Kanun : 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kitle Fonlaması : Bir Proje’nin veya Girişim Şirketi’nin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanun’un yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın Platform aracılığıyla paya dayalı şekilde halktan para toplanmasını,

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

Nitelikli yatırımcı : Kurul’un, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları,

Pay : Girişim Şirketi’nin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,

Platform : İnfo Yatırım tarafından kurulup faaliyet gösteren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu’nu,

Proje : Girişim Şirketi’ne dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,

Tanıtıcı bilgiler : Platform tarafından Kampanya’lara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, Girişim Şirketi’nin yöneticilerinin veya Girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan Kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı (Üye) sayısı ve Kampanya’yı destekleyen nitelikli Üye’lerin unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,

Tebliğ : (III-35/A.2) Sayılı Kitle Fonlaması Tebliği

Teknoloji faaliyeti : Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,

TTK : 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

Üye : Üyelik şartlarını yerine getiren ve İnfo Yatırım ile Platform’a üyelik için üyelik sözleşmesi akdeden, gerçek yahut tüzel kişi olabilecek yatırımcıyı,

Yatırım Komitesi : Girişim Şirketi’ne veya Girişimci’ye ait Proje’ye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, Kampanya’lara ilişkin hazırlanan Bilgi Formu’nu onaylayan ve İnfo Yatırım yönetim kurulu tarafından belirlenen Platform Yatırım Komitesi’ni, 

ifade eder.

3. Platform’u Temsile Yetkili Birim ve İrtibat Bilgileri

İnfo Yatırım’ın kurucusu olduğu Platform ile ilgili olarak İnfo Yatırım Paya Dayalı Kitle Fonlama Birimi tarafından Üye işlem, talep ve sorunlarına yardımcı olunacaktır. Üye, İnfo Yatırım’a Platform’dan ulaşabileceği gibi startupburada.com web sitesi üzerinden veya 0212 700 35 00 numaralı telefon hattını aramak suretiyle de ulaşabilecektir. Söz konusu irtibat bilgilerinde bir değişiklik olduğunda Üye’ye bildirimde bulunulacaktır ve Platform üzerindeki bilgiler güncellenecektir.

Platform’un ayrı bir tüzel kişiliği olmayıp, Platform İnfo Yatırım tüzel kişiliği altında kurulmuştur.

4. Sözleşme’nin Tarihi ve Fesih Koşulları

Üye ile imzalanan iş bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Gerek Üye gerekse İnfo Yatırım dilediği zaman kimlik doğrulanabilir şekilde en seri iletişim kanalıyla Sözleşme’nin feshini karşı tarafa bildirmek suretiyle Sözleşme’yi feshedebilir. Fesih, bildirimin ulaşma (tebliğ) tarihi itibariyle geçerli olur. Fesih Üye tarafından cayma süresinden sonra yapılmış ise, fesih Üye’nin Kampanya’ya ilişkin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sözleşme’nin feshi Kurul tarafından çıkarılan Tebliğ kapsamında herhangi bir hak ve alacağın olmaması durumunda sonuç doğuracaktır.

Fesih, taraflar arasında fesih tarihi öncesinde doğmuş alacak, hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve Taraflar fesih tarihi öncesindeki edimlerini ifa etmekle mükelleftir.

5. Sözleşme’nin Konusu ve Amacı

Sözleşme’nin konusu ve amacı, bu Sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere Proje’sine kaynak arayan Girişim Şirket’leri veya Girişimci’lerle Üye’lerin bir araya gelmesini sağlamaktır. Türkiye’de Kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklık olarak kurulan/kurulacak olan Girişim Şirketi’nin Kitle Fonlaması yoluyla Tebliğ hükümlerine göre halktan para toplanması için İnfo Yatırım tarafından kurulan Platform aracılığıyla projelere Üye’ler tarafından finansman sağlanmasının koşul ve esaslarını kapsar.

Kitle Fonlaması faaliyetleri kapsamında Platform, kendisine başvuru yapan Girişimci ve Girişimci Şirketi’nin kampanyalarını ilgili mevzuata göre hazırladığı değerlendirme politikasına tabi tutarak ve Yatırım Komitesi’nce verilen karara istinaden Platform’un internet sitesinde yayınlar. Üye’ler, yayınlanan bu kampanyalardan Girişimci/Girişim Şirketi’nin çıkarılan paylarını yine Yatırım Komitesi’nce onaylanarak yayınlanan Bilgi Formu’nda belirtilen bilgi, belge ve şartlar dahilinde inceleyerek kendi yatırım kararlarını verip yatırım yaparlar. Kitle Fonlaması kapsamında Girişimci/Girişim Şirketler’ine yatırım yapılması amacıyla Platform halktan para toplama faaliyetleri yürütür. Toplanan fonlar Girişim Şirketi’ne ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce emanet yetkilisinde bloke edilir. MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde Girişim Şirketi’ne aktarılır.

İşbu Sözleşme ile, Taraflar’ın mevzuat çerçevesindeki hak ve yükümlülükleri tanımlanmakta ve Üye’nin Platform’a üyeliği sağlanmaktadır.

6. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyet Esasları

İnfo Yatırım’a ait Platform’un genel esasları aşağıdaki gibidir;

 1. Fon toplayan her bir Girişim Şirketi veya Proje için Kampanya Sayfası oluşturarak, Kampanya süreci ve Kampanya’nın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş yıl boyunca Girişim Şirketi’ne ilişkin periyodik açıklamaların bu sayfa üzerinden yapılmasını sağlayacak gerekli teknik ve operasyonel altyapıyı kurma,

 2. Yatırım Komitesi tarafından onaylanan Bilgi Formu’nu (a) fıkrasında belirtilen Kampanya Sayfası’nda yayımlama, Bilgi Formu ve Kampanya’ya ilişkin Üye’lerin yatırım kararını etkileyebilecek her türlü bilgiyi Kampanya süresince ve Kampanya’nın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş yıl boyunca bu sayfada Üye’lerin incelemesine açık tutma,

 3. Üye’lerden toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde Kampanya süresi tamamlanana kadar İnfo Yatırım adına, Kampanya süresinin içerisinde hedeflenen fon tutarına ulaşılarak Kampanya’nın tamamlanmasını müteakip Girişim Şirketi adına açılan hesaplarda bloke ettirilerek Girişim Şirketi’ne aktarılmasını veya Tebliğ’de belirtilen esaslar çerçevesinde Üye’lere iade edilmesini sağlama,

 4. Payların MKK nezdinde kayden oluşturulma sürecine kadar gerçekleştirilecek işlemlerin İnfo Yatırım vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlama,

 5. Üye’lerin hak ve menfaatlerini koruyucu ve olası hak kayıpları ve suistimalleri önleyici tedbirleri alma,

 6. Üye’lere, Girişim Şirket’lerine ve Girişimci’lere ilişkin bilgilerin gizliliğini muhafaza etme ve bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri alma,

 7. Emanet Yetkilisi’nin toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağını, alınacak ücret, komisyon, nema komisyonu, aracılık ücretleri ve kesintileri internet sitesinde ilan etme,

 8. görevlerini yerine getirecektir. İnfo Yatırım, Platform nezdindeki her bir kampanyanın değerlendirilmesinde ve yayımlanmasında adil ve şeffaf olmak ve taraflar arasında çıkar çatışmasını engelleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.Yatırım Komitesi’ne sunulan Kampanya başvurularının Platform’da yayımlanması Yatırım Komitesi’nin onayı ile mümkündür. Bu onay, objektif ölçüt ve değerlendirmeleri içerecek ve İnfo Yatırım Yönetim Kurulu kararına bağlanacak Değerlendirme Politikası’nda yer alan her bir ölçüt bakımından Yatırım Komitesi’nce yapılan değerlendirmeleri içeren bir rapora bağlanır. İnfo Yatırım tarafından Kampanya başvurusunun Platform’da yayımlanması, Kampanya ve Girişim Şirketi’nin başarılı olacağı ve İnfo Yatırım’ın sürece ilişkin olarak herhangi bir garantisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

 9. İnfo Yatırım, Kampanya’sını yürüttüğü Girişim Şirketleri’ni veya Proje’lerin Girişimci’lerini Kurul tarafından çıkarılan Tebliğ’de geçen hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirecektir.

 10. İnfo Yatırım, her bir Kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan Üye sayısı ve kalan Kampanya süresi hakkında Platform üzerinden anlık olarak bilgi verecektir. Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir Kampanya için Kampanya süresinin sona ermesini takip eden işgünü fonlama sonuçları Platform üzerinden kamuya duyurulacaktır.

 11. İnfo Yatırım, altı aylık ve yıllık takvim dönemleri itibarıyla Platform tarafından asgari olarak fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam Kampanya sayıları ile fonlaması gerçekleşen Kampanya’lara Üye’ler tarafından sağlanan toplam fon tutarı bilgilerini içeren rapor hazırlayarak ilgili dönemin sona ermesini takip eden otuz gün içinde elektronik ortamda Kurul’a iletecek ve Platform üzerinden kamuya duyuracaktır.

 12. İnfo Yatırım, Platform kapsamında faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya rehin almak suretiyle kredi veya ödünç para verme işlerine aracılık edemez ve Kitle Fonlaması dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında Kitle Fonlaması faaliyeti yürütemez.

 13. İnfo Yatırım; Platform kapsamında gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile Girişim Şirketi’ne iştirak edilmesine yönelik Kitle Fonlaması faaliyeti yürütemez.

 14. İnfo Yatırım; Platform kapsamında yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik Türkiye’de yerleşik kişilerden fon toplanması amacıyla Kitle Fonlaması faaliyeti yürütemez.

 15. İnfo Yatırım; Platform kapsamında Girişim Şirketi veya Proje’lere ilişkin Üye’lere yönelik olarak yatırım tavsiyesi niteliğindeki değerlendirme, analiz ve yorumlarda bulunmayacaktır. Üye, Platform’un hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi sağlamadığını, Platform’un sağladığı hizmetlerin, değerlendirme, analiz, öneri veya tavsiye olarak nitelendirilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu kapsamda, yapmış olduğu yatırım kararlarını özgür iradesiyle aldığını ve bu yatırım nedeniyle oluşabilecek tüm kayıp ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Platform’u herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 16. İnfo Yatırım; Platform kapsamında Girişim Şirketi’ni veya Kampanya süreci tamamlanmamış Proje’leri tanıtmaya yönelik basılı ya da elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile Platform’a veya Kampanya Sayfası’na yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere Kampanya’sı yürütülen Girişim Şirket’lerine veya Proje’lere ait ticari ürün ve/veya hizmetlerin reklamlarını yayımlamayacak olup İnfo Yatırım Platform haricinde yapılan kampanya ve promosyonlardan sorumlu tutulamayacaktır. Platform’da yürütülen reklamlar, İnfo Yatırım’ın Kampanya ve Girişim Şirketi’ne yönelik herhangi bir garantisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

 17. İnfo Yatırım, geniş yetkili aracı kurum olarak paylara ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edebilecektir. Bu kapsamda Platform’a ait internet sitesi üzerinden Üye’lerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınacaktır ve ikincil piyasa işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği ve ikincil piyasa işlemlerindeki ücret ve komisyonlar İnfo Yatırım tarafından ilan edilecektir.

 18. İnfo Yatırım, Platform dahilinde Üye’ler arasında iletişim sağlayabilecek portalları oluşturabilecektir. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorun yahut ihtilafta İnfo Yatırım’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Girişimci, Girişim Şirketi veya Üye’lere ait herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması takdiri Üye’ye ait olup, konu içeriklerin referans alınması sonucu doğabilecek zararlardan İnfo Yatırım sorumlu değildir.

 19. Üye ile Platform’un diğer Üye’leri arasında yapılabilecek hukuki iş ve işlemlerde İnfo Yatırım’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. İnfo Yatırım, konu işlemler veya sözleşmelere taraf, kefil, garantör, lehtar vs. değildir. Üye ve diğer üyeler arasındaki hukuki iş ve işlemler ilgili gerçek veya tüzel kişiler arasında gerçekleşecek ve sorumluluk bu kişiler arasında olacaktır.

 20. Üye’nin Platform kuralları ve Kampanya süreç/prosedürüne aykırı hareket etmesi, Platform kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklendi ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yüklemesi, spam, toplu mesaj, tekrarlanan mesaj göndermesi durumunda İnfo Yatırım Üye’nin Platform’a erişimini engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Aynı hallerde, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın İnfo Yatırım Üye’nin Platform nezdindeki üyeliğini sona erdirebilir.

 21. Platform, internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda gerekli tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri, savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda Platform internet sitesinin ulaşılmaz olmasını Üye kabul eder. Bu kesintilerden kaynaklı olarak herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

 22. Platform’da yer alan veriler, İnfo Yatırım’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde hak sahibi olduğu fikir ve sanat eserleri ile diğer sınai mülkiyete konu ürünler Üye tarafından İnfo Yatırım’dan izin alınmadan kullanılamaz. Böyle bir durumun vuk’u bulması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

 23. Platform’un tasarımı ve içeriği (tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, grafik, teknik veriler, yazılımlar, kodlar, pazarlama ve iletişim teknikleri, iş modeli) hiçbir üçüncü tarafça değiştirilemez, kopyalanamaz, başka bir dile çevrilemez, yayımlanamaz, sunulamaz, dağıtılamaz. Platform içerisindeki bilgi ve veriler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden yayımlanamaz.

7. Genel Risk Bildirim Formu

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Platform’da işlem yapmak isteyen Üye, Risk Bildirimi’ni onaylamak zorundadır. Bu Risk Bildirimi ile, yaptığı yatırımın riskleri Üye’ye bildirilmektedir.

Bu amaçla III-35/A.2 sayılı “Kitle Fonlaması Tebliği”nin 14 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce üye olmayı düşündüğünüz Platform’un, Kurulca paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütmesi uygun görülen platformların yer aldığı listede bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Listede yer alan plaformların bilgilerine www.spk.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız Platform’un işleticisi İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak “Üyelik Sözleşmesi” nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

 1. Platform nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

 2. Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Girişim şirketlerine ve/veya Proje’lere yapılan yatırımlar, özellikle de yatırılan paranın kısmen veya tamamen kaybedilmesi riski başta olmak üzere önemli maddi riskler içermektedir.

 3. Yatırımınızdan herhangi bir getiri elde edemeyebilirsiniz. Yatırımınız herhangi bir mevduat garantisi veya yatırımcıların tazmini düzenlemeleri kapsamında değildir. Ayrıca erken aşama girişimlere yapılan yatırımlar genellikle herhangi bir temettü ödemesi sağlamamaktadır.

 4. Kitle fonlaması yatırımları doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. Yatırımlarınızı herhangi bir zamanda satamayabilirsiniz, satsanız bile yüksek işlem maliyetleriyle karşılaşabilirsiniz.

 5. Girişim şirketinin ve/veya Projenin ticari hedeflerine ulaşamaması riski vardır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmadığı gibi, erken aşama girişimlerde geçmiş performans verisi dahi sunulamayabilir.

İşbu Kitle Fonlaması Faaliyetleri Hakkında Genel Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kitle fonlaması faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

8. Kampanya Sürecinde Uygulanacak Prosedürler

 1. Kampanya süreci, bir Girişim Şirketi veya Girişimci tarafından Platform’a fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Mevcut Kampanya süreci tamamlanmadan aynı Girişim Şirketi veya Girişimci tarafından başka bir kampanya süreci başlatılamaz.

 2. Kampanya Süresi, Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfası’nda yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. İnfo Yatırım tarafından daha kısa Kampanya süreleri belirlenebilir. Üye’ler tarafından Kampanya süresi boyunca ilgili Girişim Şirketi veya Proje’ye yönelik fon sağlama talepleri Platform’a iletilir. Bu taleple eş zamanlı olarak Üye’ler fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla yerine getirir. Ödemenin usulünce yapılmaması halinde, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın İnfo Yatırım taahhüt edilen ödemeyi Üye’den tahsil etme veya Üye’yi re’sen Kampanya’dan çıkartma hakkını haizdir.

 3. Üye’ye verilecek Pay’ların tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formu’nda belirtilecektir. Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilen Üye’ler dışında, Üye’lere verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılmayacaktır.

 4. Platform, Üye’ler tarafından iletilen fon sağlama taleplerini Kampanya süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletecektir. Fonların toplanması, toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilerek Girişim Şirketi’ne aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının Üye’lere iade edilmesi Emanet Yetkilisi tarafından sağlanacaktır.

 5. Üye’ler tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin İnfo Yatırım’a Platform aracılığıyla iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkının kullanılmasını izleyen işgünü içerisinde Emanet Yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.

 6. Varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihinden önce toplanması halinde, cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya süresi erken sonlandırılabilir.

 7. Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Platform aracılığıyla İnfo Yatırım tarafından Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın Üyelere iadesi (h) fıkrasında belirlenen esaslara göre Üye’ler arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirilir.

 8. Kampanya’nın erken sonlanması veya Kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon tutarının nemasının Üyelere iadesi sonrasında toplanan fon miktarı için;

  1. Girişim Şirketi tarafından yürütülen kampanyalarda, Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Girişim Şirketi’nin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve ilgili Girişim Şirketi tarafından Kampanya süresinin sona ermesini takip eden otuz işgünü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımına ilişkin genel kurul yapılarak sermaye artırımı tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilandan itibaren otuz gün içerisinde Emanet Yetkilisi tarafından fon tutarı Girişim Şirketi tarafından bildirilen hesaba aktarılır.

  2. Girişimci tarafından yürütülen Kampanya’larda, Kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde toplanan fon miktarı tutarında kayıtlı olacak sermaye ile Girişim Şirketi kurularak Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, Girişim Şirketi’nin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılacak ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescil ve ilanını takip eden otuz işgünü içinde ilgili Girişim Şirketi tarafından açılan banka hesabına sermaye miktarı olan fon miktarı Emanet Yetkilisi tarafından aktarılacaktır.

  3. Girişim Şirketi kuruluş veya sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Platform aracılığıyla İnfo Yatırım, her bir Üye’nin sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin bilgisini MKK’ya iletecektir. Girişim Şirketi, tüm paylarının Kanun’un 13’üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar.

  4. Girişim Şirketi kuruluş veya sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Emanet Yetkilisi nezdinde Girişim Şirketi adına bloke edilen fonun Girişim Şirketi’ne tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Kampanya süreci sona erer. Kampanya sürecinin sona ermesi ile birlikte, Üye ile Girişim Şirketi arasındaki ilişkiler özel hukuk hükümlerine göre yürütülecek olup bu süreçte İnfo Yatırım’ın Üye, Girişim Şirketi veya Girişimci’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 9. Hedeflenen fon tutarının Kampanya süresinin bitiş tarihi veya Kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden işgünü içinde Platform aracılığıyla İnfo Yatırım tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden işgünü içinde Emanet Yetkilisi tarafından yatırım gerçekleştiren Üye’lere iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.

 10. Yukarıda anılan yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu sürelerin bitimini takip eden işgünü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması yatırım gerçekleştiren Üye’lere iade edilecek ve bu suretle Kampanya süreci sona erecektir. Bu durumda Üye’lerin Girişimci’ye/ Girişim Şirketi’ne özel hukuk hükümlerinden doğan talep hakları saklıdır. Üye İnfo Yatırım’ın bu taleplerin bir tarafı olamayacağını, salt Platform işleticisi olan üçüncü kişi konumunda olduğunu bilir.

 11. İnfo Yatırım’a ait Platform’un Kurul Listelerinden çıkarılması halinde; devam etmekte olan Kampanya süreçleri sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre Üye’lere iade edilir.

 12. Üye’ler tarafından Kampanya bazında Platform aracılığıyla İnfo Yatırım’a iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisi’ne intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya süresinin sona ermesini takiben payların üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform aracılığıyla İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilir.

 13. Kampanya süresi içinde, Üye’lerin yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte Girişim Şirketi veya Girişimci tarafından derhal Platform aracılığıyla İnfo Yatırım’a bildirilir. Bildirimin zamanında yapılmaması veya hiç yapılmaması durumunda İnfo Yatırım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır

 14. Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları için işbu maddenin (l) bölümüne göre Girişim Şirketi veya Girişimci tarafından İnfo Yatırım’a yapılacak bildirim tarihinden itibaren iki işgünü içinde Yatırım Komitesi tarafından onaylanacak ve Kampanya Sayfası’nda derhal yayımlanacaktır. İnfo Yatırım, ilgili Girişim Şirketi veya Proje’ye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üye’lere eşzamanlı olarak uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapacaktır.

 15. Bilgi Formu’nda yapılan ek ve değişikliklerin Yatırım Komitesi tarafından onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren Üye’ler açısından cayma hakkı süresi bilgilendirmenin yayımı anından itibaren yeniden başlar.

 16. Yatırım Komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek Kampanya sürecini iptal edebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iptal ve iade işlemleri (h) fıkrasında düzenlenen esaslara tabidir.

9. Platforma Üyelik, Yatırım Sınırları, Kaydileştirme ve Dağıtım Esasları

 1. Kitle Fonlaması işlemlerinde bulunabilmek için Üye’lerin işbu Sözleşme’yi onaylayarak Platform’a elektronik ortamda üye olmaları zorunludur.

 2. Platform tarafından üyelik işlemleri kapsamında;

  1. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişilerin imza yetkilileri için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanacak ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’lerin bilgileri MKK’ya iletilecektir.

  2. Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler için; bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıldığının ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilecek ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’lerin bilgileri MKK’ya iletilecektir,

  3. Üye’lerle akdedilen işbu Sözleşme elektronik ortamda saklanacak ve bir örneği e-posta aracılığıyla Üye’ye iletilecektir,

  4. “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nun okunup anlaşıldığına dair elektronik ortamda Üye’nin onayı alınacak, bu beyanın örneği e-posta aracılığıyla İnfo Yatırım tarafından Üye’ye iletilecektir,

  5. Üye’lerin Kitle Fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduklarının, yatırımlarının tümünü kaybedebileceklerinin ve sahip olacakları payların devir imkânının kısıtlı olabileceğini anlamadıklarının tespit edilmesi ve yapılan tespit sonucunda Kitle Fonlaması yatırımlarına uygun olmadığı değerlendirilen kişilerin üyelik başvuruları İnfo Yatırım tarafından reddedilebilecektir.

  6. Nitelikli yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturulabilmesi için üyelik işlemleri tamamlanmadan önce Üye’nin MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

  7. Üye’lerin yıllık net gelirlerine ilişkin beyanlarını vermeleri halinde beyanlar derhal MKK’ya iletilecek ve bu beyanlar saklanacaktır.

  8. Üye’nin kayıt olurken bildirdiği belge ve beyanların doğruluğu ve tamlığına ilişkin yükümlülük Üye’ye aittir. Üye, olurken bildirdiği belge ve beyanlarda değişiklik olması halinde bunu en kısa süre içerisinde İnfo Yatırım’a bildirmekle mükellefitr. Eksik, gerçeğe aykırı veya hileli şekilde oluşturulan belgeler sebebiyle diğer Üye’ler, Girişimci, Girişim Şirketi veya İnfo Yatırım’ın zarar görmesi halinde doğacak zararlar kaynaklı sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.

 3. Platform nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımında 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata riayet edilir. İnfo Yatırım, Üye’nin vermiş olduğu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki izinleri alarak üçüncü kişiler ve diğer Üye’ler ile paylaşabilecektir.

 4. Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişi Üye’ler, bir takvim yılı içerisinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 250.000 Türk Lirası yatırım yapabilir. Ancak bu sınır 1.000.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla Üye’nin Platform aracılığıyla İnfo Yatırım’a beyan ettiği yıllık net gelirinin %10’u olarak uygulanabilir. Konu parasal üst sınırlar, 2024 yılı için belirlenmiş olup mevzuattaki değişiklik ve güncellemelere paralel şekilde İnfo Yatırım tarafından arttırılabilir. İnfo Yatırım tarafından, Üye’nin mali durumu ve Proje’de hedeflenen esaslar çerçevesinde Üye ve Proje bazlı yatırım sınırları Tebliğ hükümleri ile uyumlu olacak şekilde belirlenebilecektir. Azami yatırım tutarlarını hileli yöntemler ile aşan Üye’lerin bu fiilleri kaynaklı hukuki sorumluluk Üye’lere aittir ve Girişimci, Girişim Şirketi veya İnfo Yatırım’dan herhangi bir talepte bulunulamaz. Kural olarak, nitelikli yatırımcı olan gerçek kişi Üye’ler ve Kurumsal Yatırımcı Üye’ler için pay alım üst sınırı uygulanmayacak olup, İnfo Yatırım bu kişilerin Platform vasıtasıyla yapacağı yatırımlara üst sınırlar belirleyebilecektir.

 5. Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına ilişkin kontrol, İnfo Yatırım tarafından üye bazında MKK’ya iletilen en son tarihli beyan dikkate alınarak MKK tarafından gerçekleştirilir.

 6. Kitle Fonlaması yoluyla toplanan fonlar karşılığında çıkarılacak paylar da dahil olmak üzere Girişim Şirketi’nin tüm paylarının Kanun’un 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde elektronik ortamda kayden oluşturulması ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

 7. Girişim Şirketi paylarının kaydileştirilmesi ve Üye’lere dağıtımı amacıyla Girişim Şirketi veya Girişim Şirketi’nin yetkilendirmesi halinde İnfo Yatırım aracılığıyla MKK’ya başvuruda bulunulur.

 8. Toplanan fonların Girişim Şirketi’nin hesaplarına aktarılmasından önce kaydileştirme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

 9. Kaydileştirme sonrasında, Üye, Kampanya neticesinde yaptığı yatırım ile ortaklık ilişkisi içine girer ve Girişim Şirketi’ne ortak olur. Platform, bu ortaklık ilişkisi içerisinde yer almaz ve bir sorumluluk üstlenmez. Üye tarafından yapılan yatırımın tüm sorumluluğu ve riski kendisine ait olup, yatırım riski sebebiyle İnfo Yatırım’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.10. Sözleşme’nin Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri

İnfo Yatırım, Kurul tarafından yayımlanan Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Kurul tarafından düzenlenen diğer tebliğ ve Kurul ilke kararlarına uymakla yükümlüdür.

Üye, verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, verilen tüm bilgi ve belgelerin sorumluluğu Üye’ye aittir. Konu bilgiler sebebiyle Girişimci, Girişim Şirketi, İnfo Yatırım veya başka bir Üye’nin zarar görmesi halinde konu zarar Üye tarafından tazmin edilecektir.

Platform, işbu Üye Sözleşmesi içeriğinde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Bu durumda Üye’nin kayıtlı e-posta adresine söz konusu değişiklik hakkında bildirimde bulunulur. Bu bildirim ile Sözleşme hükümlerinin değiştiğini Üye peşinen kabul eder. Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmek istememesi halinde cayma hakkı saklıdır.

11. Alınacak Ücret, Komisyon ve Diğer Menfaatler

Alınacak ücret, komisyon ve diğer masraflar Bilgi Formu’nda ve Platform internet sitesinde belirlenecektir. Kredi kartı ve elektronik para sistemleri ile yapılacak ödemelerde ödeme sistemleri kullanım bedel ve ücretleri ile bankacılık hizmetleri ücret ve komisyonları İnfo Yatırım tarafından Üye’ye yansıtılacaktır. Üye tarafından yapılan pay alımlarına dair ödemeler sırasında kredi kartı kullanılabilir veya havale (EFT/Fast) gönderilerek yapılabilir. EFT/Fast/Havale masrafları Üye’ye aittir ve Kampanya’ya gönderilecek tutar içinden tahsil edilemez. Üye, tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden İnfo Yatırım’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin İnfo Yatırım hesaplarına geçtiği an, ödemenin Üye açısından tamamlandığı an olarak kabul edilecektir. Kredi Kartı ödemelerinde Ödeme Sistemleri Kullanım ücreti olarak toplam bedele ödeme esnasında %3,199 ilave edilir. Ödeme Sistemleri Kullanım Ücreti olarak kesilen tutar Kampanya’nın başarılı şekilde tamamlanıp tamamlanmamasından bağımsız olarak iade edilmeyecektir.

2024 yılı için Kurumsal Yatırımcı Üyeler’den üyelik ücreti alınmamaktadır. 

İnfo Yatırım, Platform üyeliği için Üye’nin gerçek veya tüzel kişi olması, nitelikli yatırımcı olup olmaması hallerine göre üyelik için dönemsel ücretler belirleyebilecek ve bu ücretlerdeki belirleme ve değişiklikler yürürlüğe girmeden onbeş gün önce Üye’nin Platform’a üyelik için bildirdiği iletişim adreslerinden İnfo Yatırım’ın uygun gördüğü adreslere tebliğ edilecektir. Değişiklikler ile bağlı olmak istemeyen Üye’ler, Sözleşme ve Kampanya dahilinde fesih tarihine dek doğmuş yükümlülükleri ortadan kalkmamakla birlikte, ileriye etkili olarak işbu Sözleşme’yi sona erdirilebilecektir.

 

12. Reklam ve Tanıtıcı Materyallerin Paylaşımına İlişkin Esaslar

Girişim Şirket’lerine veya Proje’lere ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; Girişim Şirketi veya Proje’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak Üye’lerin yanlış fikirler edinmelerine yol açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin Bilgi Formu’nda yer verilen bilgilerle tutarlı olması zorunludur. Ancak İnfo Yatırım bu bilgilerin içerik denetimini yapmakla yükümlü değildir. Üye Kampanya’ya ilişkin Platform’da yer alan bilgileri inceleyerek yatırım kararını bizatihi kendi iradesi ile Risk Bildirim formunda yer alan risk bildirimlerini tek başına değerlendirerek alır. Üye, İnfo Yatırım’ın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, İnfo Yatırım’dan herhangi bir talepte bulunulamayacağını, İnfo Yatırım’ın sorumluluğunun Platform işleticisi olarak Kampanya sürecini yürütmek, hedeflenen fonun toplanması akabinde Girişim Şirketi’ne emanet yetkilisi vasıtasıyla ilgili fonları aktararak Üye’nin Girişim Şirketi’ne ortaklığını sağlamak; hedeflenen fonun toplanmaması halinde ise Emanet Yetkilisi vasıtasıyla toplanan fonu ve varsa nemasını iade etmekten ibaret olduğunu ve başkaca hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bilir.

İnfo Yatırım, Proje’lerle ilgili sadece kendi Platform’unda yer alan ve Girişimci/Girişim Şirketi tarafından verilen bilgilerin ve Tebliğ’de belirtilen diğer evrakların eksiksiz olarak ilanından sorumlu olup Platform harici yayımlanan hiçbir bilgi, tanıtım ve yorumdan sorumlu tutulamaz.

Girişim Şirketi veya Girişimci’nin vermiş olduğu bilgilerden bilgiyi İnfo Yatırım’a ulaştıranlar sorumlu olup, bu bilgilerde bulunan hata noksan ve yanlışlardan ötürü İnfo Yatırım’a sorumluluk yüklenemez.

13. Gizlilik

İnfo Yatırım, Üye’nin Platform’a aktardığı tüm bilgilerin hassasiyetle kullanılmasının Üye için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. Üye’ye ait kişisel veriler, mevzuatın izin verdiği haller dışında ve Üye’nin izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak Üye’nin kendisi, yatırımları, projesi ve/veya Girişim Şirketi ile ilgili bilgilerin Platform çalışanları, Yatırım Komitesi, Kurul, MKK, Emanet Yetkilisi ve devlet kurumları ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli hallerde Üye ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması bu hükümden müstesna olup Üye, kişisel verileri ve hakları konusunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ifade eder; belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine ve ticari iletişime bu Sözleşme’yi imzalayarak izin vermiş sayılır.

Ayrıca, takdiri İnfo Yatırım’a ait olmak üzere Kampanya’ya yatırım yapan Üye’lerin ad/soyad, yatırım tarih-saati, yatırım tutarları Kampanya’nın Yatırımcılar sayfasında İnfo Yatırım’ın uygun gördüğü şekilde listelenebilecektir. İnfo Yatırım, bu bilgileri, belgeleri, fotoğraf ve tanıtım filmlerini, Platform’daki Üye yazılarını reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak kullanabilir. Üye, konu bilgi ve verilerin Kampanya ve Platform sayfasında yayımlanmasına, reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak konu verilerin kullanılmasına izin vermiştir.

14. Uyuşmazlık Halinde Başvurulacak Merci

İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. İhtilaf halinde, Platform ve Platform işleticisi İnfo Yatırım nezdindeki elektronik kayıtlar ve diğer kayıtlar geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil olacaktır.

İnfo Yatırım, Platform dahilinde sunduğu hizmet sebebiyle hafif (hafif ihmal seviyesindeki) kusurlarından sorumlu değildir. Ağır kusur ve kastın varlığı halinde ise, ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan ve kusur ile orantılı ölçüdeki zararların tazmininden sorumlu olup; Üye’nin kar kaybı, fırsat kaybı ve diğer dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. Bilgilendirme

Üye’ler MKK’nın E-Yönet ve E-CAS sistemlerine işbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla otomatik olarak üye olacaklardır ve işbu Sözleşme’nin imzalanması ile ilgili sistemlerde Üye’nin hesaplarının oluşturulması Platform tarafından MKK’nın E-Yönet ve E-CAS sistemlerine bildirilecektir. Üye, konu sistemlere üyeliğinin yapılmasını işbu Sözleşme ile kabul etmektedir.

Sözleşme ve Platform’daki işlemler anlık olarak bu kuruluşlar ile ve Emanet Yetkilisi ile paylaşılabilecektir.

Sözleşme’nin imzalanmasına ve Üye’nin Platform’da yaptığı işlemlere (gönderilen veya kaydedilen her bilgi, görsel, mesaj ve her türlü veri dahil olmak üzere) ilişkin log kayıtları 5 yıl süre ile İnfo Yatırım tarafından Platform’un hukuka aykırı şekilde kullanımını engellemek üzere saklanacaktır.

On beş maddeden ve on altı sayfadan ibaret olan İşbu Sözleşme _________ tarihinde taraflarca çevrimiçi kabul edilip elektronik ortamda onaylanmış olup, kabule/onaya ilişkin zaman damgası loglanmıştır. Sözleşme, onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.E-postanızı bırakın, yeni fırsatlardan ilk sizin haberiniz olsun!